STUNDU GRAFIKS

Otrdiena

14:30 – 15:50   3. grupa, 9-10 g.v.
16:00 – 17:20   4. grupa, 10-17 g.v.
18:30 – 19:50   5. grupa, 18-25 g.v.

Trešdiena

14:30 – 15:50   1. grupa, 7-8 g.v.
16:00 – 17:20   2. grupa, 8-9 g.v.

Ceturdiena

14:30 – 15:50   3. grupa, 9-10 g.v.
16:00 – 17:20   4. grupa, 10-17 g.v.
18:30 – 19:50   5. grupa, 18-25 g.v.